روغن ماهی
با توجه به درمانگاه Mayo، تعدادی از مطالعات نشان داده اند که روغن ماهی ممکن است علائم پسوریازیس را بهبود بخشد. در یک مطالعه 1989، شرکت کنندگان در یک رژیم کم چربی با روغن ماهی به مدت چهار ماه قرار داده شدند. بیش از نیمی از پیشرفت های متوسط یا عالی در علائم داشتند.